2019 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI 5 KASIM`DA BAŞLIYOR

Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından, bilirkişilik başvuruları hakkında duyuru yayınlandı.

Eklenme Tarihi: 11/10/2018

2019 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI 5 KASIM`DA BAŞLIYOR 

Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından, bilirkişilik başvuruları hakkında duyuru yayınlandı. 05 Kasım 2018 tarihinde başlayıp 30 Kasım 2018 tarihinde sona erecek olan bilirkişilik başvuruları hakkında yapılan duyuru şöyle:
 

BİLİRKİŞİLİĞE KABULE VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU

"6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca Daire Başkanlığımızca 09/03/2018 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru ekinde belirlenen temel ve alt uzmanlık alanlarında (EK-1) aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre bilirkişilik bölge kurulları tarafından bilirkişilik başvuruları alınacaktır.


  
BAŞVURU ŞARTLARI:


1- Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.
f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.
g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
h) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2`de yer alan nitelikleri taşımak.
2- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, sadece 05.02. kodlu Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda bulunmaları şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan bilirkişilik temel eğitimi alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranmaz. Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından da, bilirkişilik temel eğitimi ile fiilen beş yıl çalışma şartları aranır.
3- Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından, sadece 05.02. kodlu Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanında görev yapmak şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan bilirkişilik temel eğitimi almak kaydıyla fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz. Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından da, fiilen beş yıl çalışma şartı aranır.
4- Yaptığı başvurusu, meslekî olarak (fiili çalışma süresi, uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikler vb.) yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.
5- Meslek öncesi eğitim ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.


BAŞVURU USULÜ:
1- Bilirkişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi`nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılır.
2- Yazılı olarak, posta yoluyla veya vekaleten yeni başvuru yapılamaz. Bu şekilde yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir.
3- Birden fazla bölge kurulu listesine kaydedilmek üzere başvuruda bulunulamaz.
4- Bölge bilirkişi listelerine hali hazırda kayıtlı bilirkişilerin Daire Başkanlığımızca 09/03/2018 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru ekinde belirlenen temel ve alt uzmanlık alanları (EK-1) ile temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklere (EK-2) göre listelerde kayıtlı oldukları uzmanlık alanlarına ilişkin olarak yapacakları güncelleme taleplerini aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında yazılı olarak kayıtlı oldukları bilirkişilik bölge kurullarına yapmaları gerekmektedir.
  
BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER:
1- Bilirkişilik başvurusu yapacak gerçek kişiler UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi  üzerinden oluşturulacak  başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgeleri eklemek zorundadır:
a) Yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.
b) Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında, en fazla 5 Mb boyutunda).
c) Bölge kurulunun yetki çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetini yürüttüğüne dair yazılı beyan.
ç) Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen temel ve alt uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.
d) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
f) Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair yazılı beyan veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı görev belgesi.
g) Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
ğ) Banka hesap (IBAN) numarası.
  
2- Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi, bölge kurulları, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer ve başvuru sahibine bu duyuruyla birlikte eksik belgeleri UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması için on beş gün kesin süre verilir, bu süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvurusu başkaca bir inceleme yapılmaksızın reddedilir.
  
3- UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda, evrakların eklenmesi işlemi bir kez yapılabileceğinden başvuru işlemi sırasında Sistem tarafından yapılan yönlendirmelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Evrakların eklenmesi sırasında hata yapılması veya eklenen belgelerde eksiklik bulunması halinde ilgili bilirkişilik bölge kurulu tarafından bu bölümün 2 nci maddesine göre yapılacak eksiklik ilanını takiben başvuruda bulunanlar tarafından bu eksiklikler Sistem üzerinden tamamlanabilecektir.
  
  BAŞVURU TAKVİMİ:
Başvuru tarihleri                                : 05 Kasım - 30 Kasım 2018
Başvuruların değerlendirilmesi            : 03 Aralık 2018 - 18 Ocak 2019
Eksik belgesi olanların ilanı                 : 18 Aralık 2018
Başvuruları kabul edilenlerin ilanı        : 22 Ocak 2019
Yemin tarihleri                                   : 24 - 29 Ocak 2019
Listelerin ilanı                                    : 31 Ocak 2019
  
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ HAKKI:


1- Başvurular, bölge kurullarınca tutulacak kayda başvuran kişilerin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik veya yabancı ise pasaport ya da yabancı kimlik numarası, yerleşim yeri, iletişim bilgileri, mesleği, temel ve alt uzmanlık alanı, çalıştığı kurum veya kuruluşun adı, başvuru sonucu ve düşünceler bilgilerinin girilmesi suretiyle işlenir.
  
2- Bilirkişiliğe kabul edilenlere bölge kurulu tarafından üç yıl süreyle geçerli olmak üzere bilirkişilik yetki belgesi verilir.
  
3- Başvurunun reddine ilişkin karar bölge kurulları, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin internet sitelerinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.
  
4- Bilirkişiliğe başvuruya ilişkin verilen kararlara karşı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren bölge kuruluna itiraz edilebilir. Bölge kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlara karşı yetkili idare mahkemesine dava açılabilir.
  
YEMİN:
  
Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bilirkişilik bölge kurullarınca belirlenecek tarih, saat ve yerde bilirkişiliğe kabul edilenlerin yeminleri yaptırılacaktır.
  
BİLİRKİŞİLİK SİCİLİNİN OLUŞTURULMASI:
  
Bölge kurulları tarafından sicile ve listeye kaydedilmesine karar verilenlere Sistem üzerinden sicil numarası verilerek Daire Başkanlığımız tarafından Bilirkişilik Yönetmeliğinin 45 inci maddesine uygun olarak bilirkişilik sicili oluşturulur.
  
LİSTELERİN İLANI:
  
Bölge kurulları tarafından oluşturulan bilirkişi listeleri, bilirkişinin sicil nosu, adı soyadı, temel ve alt uzmanlık alanı, mesleği, varsa akademik unvanı, bağlı bulunduğu bölge kurulu ve yerleşim yeri belirtilmek sureti ile 31 Ocak 2019 tarihinde Daire Başkanlığımız ve bilirkişilik bölge kurulları internet sayfalarında ilan edilir.
  
DİĞER HUSUSLAR:
  
1- Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin ve bu tüzel kişilik bünyesinde çalışacak kişilerin taşıması gereken nitelikleri ile faaliyet gösterecekleri temel ve alt uzmanlık alanları ve yetki çevrelerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişiliğe kabulüne ilişkin usul ve esaslar ayrıca ilan edilecektir.
  
2- 2018 yılı bölge bilirkişi listelerine kabul edilenlere bölge kurulları tarafından verilen yetki belgeleri 3 yıl süreyle geçerli olup, hali hazırda resmi bilirkişi listelerinde kayıtlı bulunan bilirkişilerin tekrar bilirkişilik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
  
3- UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak başvuru sırasında Sistem tarafından girilen bilgilere göre otomatik olarak oluşturulacak Başvuru Formunun elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile imzalanması gerekmekte olup bilirkişilik başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurudan önce gerekli imzalardan birine sahip olmaları gerekmektedir.
  
Bilirkişilik Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

 

 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası