HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

02 EKİM 2012 GÜNÜ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ AŞAĞIDADIR.

Eklenme Tarihi: 17/10/2012

 

2 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28429

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Bilirkişi ücreti

             MADDE 3 - (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir.

             Giderler

             MADDE 4 - (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir.

             Bilirkişi ücretleri

             MADDE 5 - (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

 

a)Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 

150,00 TL

b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 

150,00 TL

c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

250,00 TL

ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için

150,00 TL

g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

300,00 TL

ğ) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için

300,00 TL

 

             (2) Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.

             Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret

             MADDE 6 - (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir.

             Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması

             MADDE 7 - (1) Hâkim, işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir ve indirebilir.

             Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

             MADDE 8 - (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinde indirim yapılır.

             Ücretin ödenmesi

             MADDE 9 - (1) Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

             Uygulanacak tarife

             MADDE 10 - (1) Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

             Yürürlük

             MADDE 11 - (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası