ELEKTRİK, İNŞAAT, MAKİNA MÜHENDİSLERİ VE MİMARLAR ODALARINDAN TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Elektrik, İnşaat, Makine Mühendisleri ve Mimarlar Odası, meslek alanlarına ve kamusal denetime yönelik yapılan saldırılara karşı mücadelenin daha etkin yürütülebilmesi için `Ortak Mesleki Uygulamalar ve Teknik İşbirliği Protokolü` imzalamışlardır. Bu kapsamda hem mesleki ve kamusal çıkarların bilimsel anlamda korunması, hem de bürokrasinin azaltılarak, gereksiz zaman kaybının önüne geçilmesi ve ilerleyen süreçte diğer Meslek Odaları`nın da katılımının sağlanması öngörülmektedir.

Eklenme Tarihi: 02/05/2014

Ülkemizde son yıllarda sürdürülen yeniden yapılandırma çalışmalarında "çağdaş, katılımcı, çok sesli demokrasi"nin altı çizilirken, diğer taraftan meslek alanımıza yönelik "anti-demokratik, örtülü otoriter anlayış"ın altyapı çalışmaları sistemli bir şekilde sürdürülmektedir. Kentsel mekânın, yapılı ve doğal çevrenin oluşumuna yönelik düzenlemeler, toplum yararı ve yaşam kalitesi üzerinden değil, "rant değerleri" üzerinden oluşturulmaktadır. Uygar ülke ölçütleri ve demokrasi ile bağdaşmayan, hukuka, Anayasa`ya ve ilgili yasalara açıkça aykırı, çağdışı bir anlayışın ürünü olan müdahaleler aracılığıyla küresel sömürü, rant ve çıkar politikalarının hiçbir engelle karşılamaksızın yaşama geçirilmesi için meslek alanımız da hızla kuşatılmaktadır. Bu süreçte, meslek Odalarının aydınlatıcı, eşitlikçi, kamu yararını ve meslek ahlakını vurgulayan sorumlulukları kritik bir önem taşımaktadır. Kentsel mekân "rant değerleri" üzerinden değil, toplum yararı ve yaşam kalitesi üzerinden değerlendirilmelidir. Meslek ilkeleri korunmalı, her alanda olduğu gibi, meslek alanlarımızda da çağdaş, demokratik bir Türkiye için mühendislik ve mimarlık alanında meslek onuru, bilimsel sorumluluk ve kamu yararı önceliği temelinde biraraya gelinmelidir. Amaçları arasında, "mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak" olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin (TMMOB) kurucu odalarından olan, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası arasında "Ortak Mesleki Uygulamalar ve Teknik İşbirliği Protokolü" yapılmıştır. Protokolün kapsamını "sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihî ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi, meslek onurunun korunması, mesleğin geliştirilmesi ve kamusal hakların korunması" oluşturmaktadır. İmzalanan bu protokol ile meslek Odaları arasında teknik işbirliği zeminlerini geliştirerek, sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesini sağlamak; meslek onurunun korunması ve mesleğin geliştirilmesi için tarafların ortak sorumluluklarının tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerine sahip çıkarak ve karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirilmesini sağlayarak, meslek mensuplarının faaliyetlerinde kamu yararının gözetilmesinin şartlarını oluşturmak amaçlanmaktadır. Protokol çerçevesinde, her bir yapı projesi üzerinde Odalar ortak veritabanı üzerinden birbirlerinin yaptığı işlemlerden haberdar olacak ve kendi iç işleyişlerinde diğer Odaların işlemlerini de dikkate alacaklardır.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

TMMOB Makine Mühendisleri Odası

TMMOB Mimarlar OdasıTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası