DEPREME KARŞI DUYARLI OLMAK...

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI AYDIN ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUTLU BİLGİN?İN 01-07 MART DEPREM HAFTASI?NA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Eklenme Tarihi: 21/05/2014

DEPREME KARŞI DUYARLI OLMAK...

17 Ağustos Marmara depremi ve akabinde Van depremi bize şunu gösterdi ki depreme karşı duyarlı olmak mecburiyetindeyiz.

Burada bazı istatistikleri, depremin yarattığı tahribatı, alınacak önlemleri bu işin uzmanlarının inşaat mühendislerinin,  meslek odalarının, bu konuyla ilgili birimlerin tespitlerini kamuoyundaki hassasiyeti dikkate alarak paylaşmak istiyorum.

Türkiye dünyanın en önemli deprem kuşaklarından birisi üzerinde bulunmaktadır. Ülke topraklarının %92`si, nüfusun ise %98`i deprem tehdidi altındadır. Bu denli yüksek deprem riskine rağmen, ülkemizdeki deprem bilinci yeterince gelişmemiştir.

Depreme karşı duyarlı bir yaklaşımın benimsenmemiş olması yaşadığımız her depremde beklenenden çok daha fazla can ve mal kaybına neden olmaktadır. Depremleri ölümcül hale getiren faktör ise insanlar tarafından inşa edilen yapıların depremin yarattığı etkiler karşısında dayanıksız olmasıdır.

Sıkça duyduğumuz deprem öldürmez, bina öldürür cümlesi bunu teyit etmektedir.
Buna ilaveten binaların güvenliksiz şekilde yapımında bu trajediye davetiye çıkarmaktadır.

Bu yüzden mevcut binaların deprem karşısında güvenli hale getirilmesi, yeni yapılarında depreme karşı güvenli biçimde inşa edilmesi zorunludur.

Başta kamu binaları olmak üzere ülkemizdeki binaların pek çoğunun depreme karşı dayanıksız olduğu hemen herkes tarafından kabul edilen gerçeklerden biridir. Geçmişteki bina yapım tekniklerinin ve yönetmeliklerinin yetersizliği, çarpık kentleşme, kaçak yapılaşma ve imar afları gibi çoğu kişisel olmayan nedenler Türkiye`deki yapı stoğunu deprem ve diğer afetler karşısında dayanıksız olmasına yol açmıştır.

İstatistikler göstermektedir ki  Türkiye`de bulunan konutların %38`nin inşaat yapım ruhsatı %67`sinin ise yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır. Bu durum yapıların üretim sürecini tamamen kontrolsüz olmasına neden olmuştur. Bu denetimsizlik sonucunda, ülkede bulunan 15 milyonun üzerindeki konutun %40`nın tadilata ve güçlendirmeye ihtiyacı olduğu tahmin edilmektedir.

Kamu binaları söz konusu olduğunda çok daha korkutucu oranlar ortaya çıkmaktadır.
Depreme hazırlıklı olmak için mevcut binaların güçlendirilmesi kadar yeni yapılacak binaların depreme karşı dayanıklı olarak inşa edilmesinin sağlanması da önemlidir.

Yapı güvenliğini sağlamanın en kolay ve en ucuz yolu ise yapıların üretim sürecinde doğru bir mühendislik hizmetinin sağlanmasıdır.

Hiç kuşku yok ki, bu hizmetin maliyeti de depremin neden olacağı maddi ve manevi kayıplarla kıyaslanamayacak kadar azdır. Zemin etüdünden, proje çizimine, malzeme kalitesinden yapım faaliyetine kadar bina üretim sürecinin her aşamasında alınacak mühendislik hizmeti yapıların güvenli olmasının en önemli teminatlarından birisidir. Bu da ülke çapında uygulanacak sağlıklı ve nitelikli bir yapı denetim sisteminin varlığı binaların depreme karşı güvenli olmasını sağlayacaktır.

Depremden korunmanın temel şartı depremle birlikte yaşamayı öğrenmektir. Bunun tek yolu da yaşadığımız, çalıştığımız, paylaştığımız, faydalandığımız mekanları ve binaları depreme dayanıklı hale getirmektir.


İnsanın içinde yaşamaktan ve çalışmaktan zevk aldığı yapı; inşaat mühendisliği açısından taşıyıcı sistem tasarımının deprem ve yapım yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmış, mimarlık açısından estetik, fonksiyonel, yaşanabilir, yangın güvenliği olan, yapı fiziğinin gereklerini yerine getiren ve elektrik tesisatı ile altyapı tesisleri tam ve kusursuz çalışan ve insana dost çevreye duyarlı yapıdır.

Yapıların projelendirilmesinden inşasının son aşamasına kadar doğru bir mühendislik hizmetinin verilmesi, depreme dayanıklı olmalarının en kolay ve en ucuz yoludur.
 
Unutulmamalıdır ki; güvensiz yapıların bir depreme sebep olacağı maddi ve manevi zarar depreme karşı güvenli yapılar üretmenin maliyetinden çok daha büyük olacaktır.


                                                       

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

AYDIN ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ADINA

İnş.Müh. Mutlu BİLGİN

ŞUBE BAŞKANITMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası